KARAKTER RENKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Geçmişe dönüp bakıldığında insanlar ve onların davranışlarını anlamak için bir çok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı insan ve davranışlarını anlamak ve çözümlemektir. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar da farklı kişilikler var. O yüzden de insanları tanımak, anlamak, davranışlarının altında yatan nedenleri tespit etmek için bir değil, çok farklı yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, bir analizi yapıldığında insanların temelde 4 farklı gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada biz 4 farklı karakteri sarı,kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkle simgelenmektedir.

 1. SARI: Çılgın bir      renktir, neşeyi ve hareketi simgeler. Çalışmamızda da popüler, neşeli,      kabına sığamayan kişileri bu renkle simgeledik.
 2. MAVİ: Asaleti ve      ciddiyeti simgeleyen bir renktir. Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini      seven insanlar bu gruba girerler.
 3. KIRMIZI: Canlı ve dikkat      çekici bir renktir. Gücü kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler. Güçlü,      kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu renkle simgelenmektedir.
 4. YEŞİL: Rahatlatıcı ve      huzur verici bir renktir. Sükuneti ve uyumu simgeler.

SARI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 •       Girişkendirler
 •       Ayrıntılar üzerinde düşünmezler
 •       Çalışma alanları dağınıktır
 •       Hayata “beni fark et” mesajı verirler
 •       Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar
 •       Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espiri yeteneğine sahiptirler
 •       Çocuklukları eğlenceli ve hareketli geçer
 •       Konuşmayı çok severler
 •       Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar
 •       Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler
 •       Hafızalarında hep renkli şeyler vardır
 •       Unutkanlıkları çoktur
 •       Dikkatsizdirler
 •       Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar
 •       Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar
 •       Hazır cevaptırlar
 •       Çocuk ruhludurlar
 •       Her zaman parlak fikirleri vardır
 •       İkna edicidirler
 •       İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar
 •       İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır
 •       Sorunlara ilginç çözümler bulurlar
 •       Çok meraklıdırlar

Bu karakterdeki kişiler eğlenmeyi ve eğlendirme­yi çok severler. Genellikle insanları motive eden kişiler­dir. Çünkü pozitif enerji yayarlar ve bulundukları orta­ma heyecan ve neşe katarlar. Yalnız bu kişilerin durumu inişli ve çıkışlıdır.

Farklı fikirleri ortaya atarlar ama genellikle başla­dıkları işin devamını getiremezler. Bu yüzden onları motive etmek için kendilerine işin eğlenceli ve rahat yönlerini göstermelisiniz. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını gördüklerinde çok iyi motive olurlar.

Strese girdikleri zaman genellikle yemek yerler, alışverişe çıkarlar, eğlenceli ortamlar ararlar, kendilerini anlayacak birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar.

Sarı karakterli bir kişiyi stresten kurtarmak için can kulağıyla dinleyin ve içini dökmesini sağlayın. Ona yanında olduğunuzu hissettirin, yeni umutlar verin, ba­şarabileceğine inandırın. Böyle davrandığınızda size eğ­lenceli hikâyeler anlatmaya başladığını görürseniz hiç şaşırmayın.

Bir de yaptıkları yanlıştan dolayı asla onları doğ­rudan suçlamayın. Onları kimseyle kıyaslamayın, baskı da yapmayın. Bu onların mücadele güçlerini kaybetme­melerine yardımcı olur.

MAVİ KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 •       Mükemmeliyetçidirler
 •       Daima tedbirlidirler
 •       Her zaman kurallardan yana olurlar
 •       Derli toplu ve düzenlidirler
 •       Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar
 •       Planlı, programlı tiplerdir
 •       Detaycı insandırlar
 •       Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler
 •       “-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar
 •       Riskleri önceden görürler
 •       Ciddi ve ağırbaşlıdırlar
 •       Standartları yüksektir
 •       Yeteneklidir

Mavi karaktere sahip kişiler kuralları olan ve de­taylara önem veren insanlardır. Daima kurallara uymak­tan yanadırlar. O yüzden bu karakterdeki birini motive etmek istiyorsanız işi ayrıntıları ile planlı ve programlı bir şekilde anlatmalısınız. Onlara işi mükemmel ve düz gün bir şekilde yapacakları hissini vermelisiniz. Çünkü biraz karamsar kişilerdir ve riskleri önceden görürler.

İşler düzenli yapılmayıp, mükemmellik anlayışla­rı sarsıldığında, hayatları kusursuz olmadığında, bir de etraflarında ciddi olmayan, düzensiz insanlar olduğu za­man çok yıpranırlar ve strese girerler. Ciddiye alınma­dıklarını düşünürler. Hassas ve derin düşünceli oldukla­rından çabucak incinirler. Onlar için bunlar çok kötü an­lardır. Bu durumlarda mükemmellik için daha çok çalı­şırlar. Problemleri daha çok analiz ederler, konu üzerin­de daha fazla düşünürler. Bir nevi inzivaya çekilir, so­runlarıyla ilgili yazıp çizerler. Kendilerini geri çeker ve kitaplara gömülürler.

Strese girdiklerinde kendileri sizinle konuşana kadar sessiz kalın. Bırakın önce onlar konuşsunlar. Siz onlara soru sormayın, sabırla bekleyin. Onları suçlama­dan konuşun; bulundukları ruh haline girin ve onları oradan ağır ağır çıkartın. “Neler hissettiğini anlamaya çalışıyorum” şeklinde konuşun. Onları asla yalnız bırak­mayın ve en önemlisi de asla uğraşmaktan vazgeçme­yin. Çünkü onlar bu durumlarda pes etmenizi beklerler.

Ayrıca sözlerinize hayatın ne kadar da güzel oldu­ğunu söyleyerek başlamayın. Kederlerini küçümseme­yin. “Bir şeyleri de iyi tarafından gör” veya, “Kalk eğle­nelim, neşelenelim” demeyin.

KIRMIZI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 •       Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler
 •       Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır
 •       Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar
 •       Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar
 •       Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek istemezler
 •       Amaca yöneliktirler;  ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler
 •       Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler
 •       Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler
 •       Özgüvenleri yüksektir
 •       Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler
 •       İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler
 •       Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler

Bu karakterdeki kişiler genellikle daha az motive edilmeye ihtiyaç duyan lider ruhlu ve girişken kişilerdir. Bir işte lider veya baş olacaklarını hissettikleri zaman o işe ilgi duyarlar.

Bu karakterde bir kişiyi motive etmek istiyorsa­nız ona lider olacağı hissini vermelisiniz. Çünkü onlar kuralları kendileri koymak isterler. Kimseye boyun eğ­mek istemezler. İşlerin kendi istedikleri gibi ve hemen olmasını isterler.

Bu kişiler sadece ailede, iş yerinde veya sosyal ha­yatta kontrolü kaybedince strese girerler. Stresli olduk-lannda daha çok çalışırlar. Zamanla yarışıp, sorunlan dar zamana sığdırmak için etrafındakilere meydan okur­lar. Olayların kontrolleri altına girdiğini gördüklerinde sakinleşebilirler.

Strese girdiklerinde onları motive etmek için ha­rekete teşvik edin. Yeni umutlar verin ve cesaretlenme­lerini sağlayın. Onlara endişenizi belli etmeyin ve “sen yapabilirsin” mesajını verin.

Uğraştığı şeyi bırakıp, dinlenmesini asla tavsiye etmeyin. “Çok yoruldun, bırak, hayatını yaşa, tatile çık…” gibi sözleri onlara asla söylemeyin. Çünkü onlar sorunlarını daha çok çalışarak halletmeye çalışan kişi­lerdir.

YEŞİL  KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 •       İnce ve düşündürücü espiri anlayışına sahiptirler
 •       Çok rahattırlar
 •       Kendileriyle barışıktırlar
 •       Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar
 •       Çatışmadan çok çekinirler
 •       Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır
 •       Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler
 •       Doğal arabulucudurlar
 •       Hallerinden hep memnun olurlar
 •       Çok sabırlıdırlar
 •       İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler
 •       Fazla enerji harcamayı sevmezler
 •       Kimseyi kırmak istemezler

Yeşil karakterli kişiler sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan hoşlanmayan kişilerdir. Karakter grup­ları içinde en çok bu kişilerin motive edilmeye ihtiyacı vardır. Dış referanslı, itaatkârdırlar. Sorun çıkartmadan karşısındakilerle ortak yönleri bulup uyum sağlayan ki­şilerdir.

Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton işlerde çok başarılı olabi­lirler. Ancak kendilerinden çok şey beklediğinizi hisse­derlerse bundan kaçmak isterler.

Hayati kararlar almak zorunda olmaları onları strese sokabilir. îçten içe kendilerini problemlerden na­sıl uzaklaştırabileceklerinin hesabını yaparlar. Bunu ya­parken duygu ve düşüncelerini asla belli etmezler, hatta depresyonda oldukları bile anlaşılmaz.

Bu durumda onların değerlendirmelerine katılıp uyum sağlayın, haklı olduklarını söyleyin ve onlara iyi bir insan olduklarını ifade edin. Her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin ve bütün sorunlan halledebile­cekleri mesajını verin.

Strese girdiklerinde onlardan uzaklaşmayın, so­runlarını küçümsemeyin, bu durumdan hemen çıkmala­rım beklemeyin. Onları heyecanlandırmayın ve hatta problemlerini beraber çözün. “Aman bunu da mı dert et­tin ve yapamadın” gibi söz söylemeyin.

KAYNAKÇA

 1. Oğuz Saygın, İnsan ilişkilerinde 4X4 lük iletişim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2005
 2. Zülfikar Özkan, NLP İlkeleriyle Aile İçi İletişim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2004
 3. Zülfikar Özkan, Aile İçi Sorunlara NLP ile Etkili Çözüm, Hayat Yayınları, İstanbul, 2004

KARAKTER RENKLERİ VE ÖZELLİKLERİ” üzerine 5 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>